Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Επιστολή προς τον κ. Αντιδήμαρχο Δ. Ε. Κύμης

Η παρακάτω επιστολή προς τον κ. Αντιδήμαρχο Δ. Ε. Κύμης χαρακτηρίζεται ως δημόσια επιστολή και θα κοινοποιηθεί 24 ώρες μετά την επίδοσή της στον κ. Αντιδήμαρχο.

Ο λόγος της κοινοποίησης είναι στο πνεύμα του " ΌΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ", κ. Αντιδήμαρχε με την έναρξη του νέου χρόνου 2022 και στην ουσία του τρίτου χρόνου που συνυπάρχουμε στα αιρετά μας καθήκοντα, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετήσω, κατά την άποψή μου, τις συνιστώσες απαιτήσεις των υποχρεώσεών μας έναντι των Δημοτών που μας τίμησαν με την ψήφο τους, με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς.

Πριν όμως από την αναφορά στις υποχρεώσεις μας θα επισημάνω τους όρους, βάση των οποίων θα πρέπει να εργασθούμε:

1. Τα αιτήματα των Δημοτών δεν είναι αιτήματα οπαδών του ενός ή του άλλου συνδυασμού, αλλά αιτήματα κατοίκων της περιοχής.

2. Η πολιτική τοποθέτηση και οι προσωπικές απόψεις και θέσεις καθ΄ ενός, είναι ανεξάρτητες και άσχετες με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση που κατέχει και δεν πρέπει οι μεν να επηρεάζουν τις δε.

3. Ο Αντιδήμαρχος πρέπει κατά την γνώμη μου, να βλέπει προς τα πάνω, δλδ προς τον Δήμο ή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Πρόεδρος προς τα κάτω, δλδ προς τους Δημότες και γενικά τους κατοίκους της Κοινότητας, δλδ την καθημερινότητα..

Ο Αντιδήμαρχος εκλέχθηκε από τους Δημότες, αλλά έχει διορισθεί από τον Δήμαρχο στην θέση που κατέχει και εκπροσωπεί τον Δήμο και από τις αρμοδιότητες που εκπορεύονται από τις αρμοδιότητές αυτές, επισημαίνω τις παρακάτω:

1 . Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους, δλδ τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και κατ΄ επέκταση και στην δική μας περιοχή.

3. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής

Ενότητας , ΣΜΑ αλλά ιδιαίτερα στα σημεία απόθεσης απορριμμάτων κάθε είδους,, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

4. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, συντήρηση κτιρίων και γενικά εγκαταστάσεων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

5.Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Δημοτικά Συμβούλια 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει εκλεγεί από τους Δημότες και βάση του νόμου εκπροσωπεί την Κοινότητα και το Συμβούλιο της Κοινότητας.

Οι υποχρεώσεις του Προέδρου εκπορεύονται από την καθημερινότητα και λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η Κύμη είναι πρώην έδρα Δήμου, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται.

Οι δυνατότητες του Προέδρου είναι μόνο γνωμοδοτικές προς τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος κατά την κρίση του, είτε τις προωθεί είτε τις τροποποιεί είτε τις θέτει στο αρχείο. 

Βέβαια οι προτάσεις προς τον Αντιδήμαρχο κοινοποιούνται και προς τον Δήμαρχο αλλά και προς κατά ύλην υπεύθυνο Αντιδήμαρχο.

Οι θέσεις όμως του Προέδρου και του Συμβουλίου της Κοινότητας, εάν υιοθετούνται από τον Δήμο, θα πρέπει να υλοποιούνται από την Κοινότητα. Αιτήματα από κατοίκους προς τον Αντιδήμαρχο θα πρέπει να παραδίδονται στον Πρόεδρο ή να κατατίθενται στο Συμβούλιο και .εφ όσον εγκριθούν να προγραμματισθούν και να προωθηθούν προς τον Αντιδήμαρχο..

Προτάσεις των Συμβούλων της Κοινότητας απευθείας προς τον Αντιδήμαρχο, θα πρέπει να επιστρέφουν στο Συμβούλιο μέσω του Προέδρου, προκειμένου να εξετασθούν κατά την μηνιαία συνεδρίαση και εφ όσον εγκριθούν να υλοποιηθούν και να προωθηθούν προς τον Αντιδήμαρχο, εφ΄όσον απαιτείται επέμβαση του Δήμου.

Συνδέοντας λοιπόν κατά την άποψή μου, τις υποχρεώσεις αμφοτέρων Αντιδημάρχου και Προέδρου, καταλήγω στα παρακάτω:

Καθαριότητα:

α. Οδική Καθαριότητα : Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει το προσωπικό και ο Πρόεδρος το πρόγραμμα καθαριότητας.

β. Περισυλλογή Απορριμμάτων: Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει τα μέσα, κάδους και οχήματα και ο Πρόεδρος τα δρομολόγια και τις θέσεις των κάδων, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας και την έγκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου..

γ. Χώροι απόθεσης : Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει την συντήρηση του χώρου απόθεσης υλικών, εκτός αυτών που παραλαμβάνονται από ΣΜΑ και ο Πρόεδρος ελέγχει τους χώρους και προτείνει χώρους απόθεσης υλικών ανάλογα με την προέλευσή τους.

Ύδρευση- Αποχέτευση:

α. Επάρκεια Νερού: Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει την συντήρηση του δικτύου σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΚΑ και την επάρκεια και ο Πρόεδρος τον περιορισμό κατανάλωσης

β. Αποχέτευση: Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει το προσωπικό και τα μέσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων και ο Πρόεδρος τον εντοπισμό των προβλημάτων.

γ. Ολοκλήρωση Εργασιών : Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει από ΔΕΥΑΚΑ το προσωπικό και τα υλικά και ο Πρόεδρος τον εντοπισμό των σημείων που απαιτείται αποκατάσταση.

Δημοτικός Φωτισμός:

α. Λειτουργικότητα : Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει την επάρκεια υλικών και μέσων και ο Πρόεδρος τα σημεία και τον προγραμματισμό επέμβασης .

β. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού : Ο Αντιδήμαρχος προωθεί προς Ε.Π.Ζ. τα αιτήματα και ο Πρόεδρος βεβαιώνει την ανάγκη της επέκτασης του φωτισμού,

Αγροτική Οδοποιία:

Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει την διάθεση των μηχανημάτων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έργων και ο Πρόεδρος επιβλέπει την υλοποίηση και την ορθή εκτέλεση.

Συντήρηση Οδικού Αστικού δικτύου.

Ο Αντιδήμαρχος εξασφαλίζει την διάθεση υλικών και των μηχανημάτων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έργων και ο Πρόεδρος εντοπίζει τις φθορές και επιβλέπει την συντήρηση και την ορθή αποκατάσταση.

Εκτός των προαναφερθέντων υπάρχουν πλήθος άλλων υποχρεώσεων που απαιτούν την συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος είναι η καθημερινή επαφή με τους Δημότες, ο δε Αντιδήμαρχος όντας στα κέντρα αποφάσεων του Δήμου είναι σε θέση να υποστηρίζει τα αιτήματα της Κοινότητας.

Ελπίζοντας ότι θα αποδεχτείτε τις παραπάνω θέσεις μου εύχομαι σε μια καλή συνέχεια μια και ο σκοπός είναι κοινός και η Κύμη ιδιαιτέρα πατρίδα και αμφοτέρων.

Η παρούσα επιστολή θα δημοσιευθεί 24 ώρες μετά την επίδοση σε σας.

Καλή Χρονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...