Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Καμπάνα 9.000€ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου με πρόστιμο 9.000€ προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Επιβάλλουµε διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιµο 9,000€ (εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ) στον ∆ήµο Κύµης - Αλιβερίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α) σχετικού, διότι µετά τον έλεγχο που πραγµατοποίησε το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας στην αναφερόµενη θέση της
(ι) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 30/6/2016 βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας: 

1. Λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης στερεών, µη επικινδύνων αποβλήτων του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε µη επιτρεπόµενο χώρο (δασική έκταση), κατά παράβαση του αρ. 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τα άρθρα 2-10 του Ν 4014/2011 και κατά παράβαση του αρ. 8, παρ. 2α της ΚΥΑ 50910/2727/2003, όπως τροπ. µε αρ. 57 παρ. 1α του Ν. 4042/2012. 

2. Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων χωρίς να λαµβάνονται µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του αρ. 12, παρ. 5 του Ν. 1650/86 και των αρ. 14, 29 του Ν. 4042/2012. 

3. ∆ιαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων κατά παράβαση των οριζοµένων στις παρ. 1 και 3 της (στ) σχετικής απόφασης, ήτοι χωρίς υλοποίηση των δράσεων: α) διαλογή στην πηγή β) εγκατάσταση ΣΜΑ, γ) εφαρµογή προγράµµατος χωριστής συλλογής συσκευασιών δ) τήρηση αρχείου ποσοτικών στοιχείων και παραστατικών, και συνεπώς κατά παράβαση του αρ. 10, παρ. 3 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως ισχύει. 

Το ανωτέρω ποσό επιµερίζεται ως εξής: 

Παράβαση 1η : τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4,500) ΕΥΡΩ 

Παράβαση 2η : δύο χιλιάδες επτακόσια 2,700) ΕΥΡΩ 

Παράβαση 3η : χίλια οκτακόσια (1,800) ΕΥΡΩ επιµεριζόµενο ισόποσα στις υποπεριπτώσεις 3α, 3β, 3γ, 3δ, ήτοι για εκάστη υποπερίπτωση τετρακόσια πενήντα (450) ΕΥΡΩ. 

Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή. 

Η προσφυγή, όσον αφορά στην νοµιµότητα της έκδοσης της απόφασης, απευθύνεται στον Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας / ∆/νση ∆ιοίκησης / Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 351 00 Λαµία), εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (Α.Π. 74895//30-12-2010) και 15 (Α.Π. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών / ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. 

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ. 3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999, άρθρο 66, παρ.1).

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...