Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ερώτηση για τον ορισμό προέδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ

Ο Σίμος Κεδίκογλου συνυπογράφει ερώτηση του Αντιπροέδρου και Τομεάρχη Άμυνας της ΝΔ με την οποία ζητάνε από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν, για ποιό λόγο δεν εκπροσωπούνται τα εν αποστρατεία στελέχη και οι συνταξιούχοι των Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης.


ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τους Αξιότιμους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Ορισμός προέδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)

Όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις», προστίθεται άρθρο 30Γ στον Ν.1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», σύμφωνα με το οποίο οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις σε κάθε περιφέρεια (Ο.Τ.Α) ή περιφερειακή ενότητα του Ν.3852/2010 και μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο. Επιπλέον, καθορίζει την έννοια των όρων «εργοδότης» και «εργαζόμενοι», «Δημόσιο» και «Εν ενεργεία στρατιωτικοί» αντίστοιχα, καθώς επίσης θέτει και τα όρια άσκησης του δικαιώματος σύστασης σωματείων και συμμετοχής σε αυτά, αλλά και τι δεν επιτρέπεται στα σωματεία αυτά και τα μέλη τους να πράξουν.

Από τις διατάξεις του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», προκύπτει ότι από 1.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τις αρμοδιότητες που αφορούν στα θέματα συνταξιοδότησης – υπολογισμού και είσπραξης εισφορών κλπ των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, πλην των αρμοδιοτήτων καθορισμού των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών (ειδικό μισθολόγιο), οι οποίες παραμένουν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Με το άρθρο 58 του ιδίου Ν.4387/2016 συνιστώνται και λειτουργούν στον Ε.Φ.Κ.Α οκτώ Συμβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστημονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου. Μια εξ’ αυτών είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας.

Με την υπ. αριθμό Δ9/56856/15100/23-01-2017(ΦΕΚ ΥΟΔΔ40/31-01-2017) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αν. Πετρόπουλου, ορίζονται ως πρόεδρος και τακτικό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας του άρθρου 58 του Ν.4387/2016 ο κ. Τσουκαράκης Ανέστης του Δημητρίου και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μαστρογιαννάκης Χρίστος του Γεωργίου αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην ως άνω επιτροπή δε συμμετέχουν εν αποστρατεία στελέχη – συνταξιούχοι εκπρόσωποι των Θεσμικών τους Ενώσεων, παρότι ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και εν ενεργεία στελέχη ως εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων Στρατού – Ναυτικού –Αεροπορίας (μέσω πρότασης των Αρχηγών τους) με γνώση επί μισθολογικών – ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών θεμάτων, παρότι το ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων είναι ο «εργοδότης» του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του.

Συνεπώς, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Γιατί τα εν αποστρατεία στελέχη – συνταξιούχοι δεν εκπροσωπούνται στη Συμβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας του άρθρου 58 του Ν.4387/2016 από τις Θεσμικές τους Ενώσεις με 100.000 μέλη περίπου, παρότι την πλήρη αρμοδιότητα όλων των συνταξιοδοτικών τους θεμάτων (επανυπολογισμός – καταβολή σύνταξης – εισφορές κλπ) έχει αναλάβει ο Ε.Φ.Κ.Α;

2. Γιατί τα Γενικά Επιτελεία, ως εργοδότες, δεν εκπροσωπούνται θεσμικά και κατόπιν πρότασης των Αρχηγών τους στην υπόψη επιτροπή με στελέχη που διαθέτουν την επιστημονική εξειδίκευση – γνώση και εμπειρία σε μισθολογικά – ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα; Έχουν ερωτηθεί τα Γενικά Επιτελεία;

3. Ποια είναι και πως αποδεικνύεται η επιστημονική εξειδίκευση – γνώση και εμπειρία των ορισθέντων μελών της ΠΟΕΣ στην υπόψη επιτροπή, όταν μάλιστα αμφισβητείται η νομιμότητα της λειτουργίας της και εκπροσώπησης των συμφερόντων των εν ενεργεία στρατιωτικών, λόγω μη εκπλήρωσης των διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 50 του Ν.4407/2016;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...