Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Δίμηνες προσλήψεις στην Π.Ε Εύβοιας

Η Π.Ε Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη , λόγω της χειμερινής περιόδου, συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών , εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως κατωτέρω:
α/α Κλάδος/Ειδικότητες Αριθμός ατόμων

Χρονική Περίοδος
 • 1. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3 2 μήνες
 • 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 2 μήνες
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λ.Χαινά 93/Χαλκίδα-ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27/1/2017 έως και 31/1/2017.

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας(Λ.Χαινά 93/ Χαλκίδα ) καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Εύβοιας και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης .

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 • 1. Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970.
 • 2. Ισχύουσα Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου οποιασδήποτε ομάδας και ειδικότητας βάσει του Π.Δ.113/2012(ΦΕΚ198/Α΄)
 • 3. Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική .

Β. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • 1. Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 .
 • 2. Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω .
 • 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει :
 • • Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών .
 • • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .
 • • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν.3528/2007(καταδίκη , υποδικία , δικαστική συμπαράσταση) .
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • 1. Αίτηση υποψηφίου μαζί με έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα εξής : α)ΑΜΚΑ β)ΑΦΜ και γ)ΑΜΑ ΙΚΑ .
 • 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .
 • 3. Ευκρινής φωτοτυπία του τίτλου σπουδών .
 • 4. Ευκρινής φωτοτυπία των απαιτούμενων Αδειών, όπου απαιτείται .
 • 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης.
 • 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στην ΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...