Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

«Καμπάνα» 30.000€ στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Πρόστιμο 30.000 χιλ. ευρώ, για παραβάσεις περιβαντολογικού χαρακτήρα επιβλήθηκε στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού με απόφαση που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 03/11/2016 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ευβοίας, ο δήμος  ελέγχεται για σωρεία παραβάσεων που αφορούν την λειτουργία µονάδας λυµάτων

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Επιβάλλουµε διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιµο 30,000€ (τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ) στον ∆ήµο Ιστιαίας - Αιδηψού (Α.Φ.Μ. 800139036, ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α) σχετικού, διότι µετά τον έλεγχο που πραγµατοποίησε το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας στην αναφερόµενη θέση της (ια) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 21/3/2016 βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας:

1. Λειτουργία της µονάδας και διάθεση στον Β. Ευβοϊκό κόλπο χωρίς άδεια διάθεσης λυµάτων από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, κατά παράβαση του αρ. 10, παρ. 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997.

2. Μη παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων και µη τήρηση αρχείων (βιβλίο παρακολούθησης κ.λ.π. αρχεία) δειγµατοληψιών, χηµικών αναλύσεων καθώς και στοιχείων σχετικά µε εξυπηρετούµενο πληθυσµό, παροχές, φορτία εισόδου – εξόδου κ.λ.π. στοιχεία κατά παράβαση του αρ.16, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, κατά παράβαση των διατάξεων της (η) σχετικής απόφασης και κατά παράβαση των όρων 22η, 47η, 48η και 49η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

3. Λειτουργία της µονάδας χωρίς πραγµατοποίηση β’ βάθµιας ή ισοδύναµης επεξεργασίας, κατά παράβαση του αρ. 7 της ΚΥΑ 5673/400/1997 και κατά παράβαση του όρου 15η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο

4. Επεξεργασία της ιλύος κατά παράβαση του όρου 33η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

5. ∆ιάθεση στερεών αποβλήτων ήτοι των εσχαρισµάτων και της ιλύος η οποία παράγεται ως περίσσεια ιλύος της βιολογικής επεξεργασίας, κατά παράβαση αρ. 11 της ΚΥΑ 50910/2003/2003, αρ. 28 & 29 του Ν. 4042/12 και όρου 35η παύλα, της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο.

6. Συνεπεξεργασία - ανάµιξη των εισερχοµένων οικιακών λυµάτων µε απόβλητα µη οικιακού τύπου ή/και µε θαλασσινό νερό, µε αποτέλεσµα την αραίωση αυτών και την αλλοίωση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών τους, κατά παράβαση της ΜΠΕ και των διατάξεων της παραγράφου (α) και του όρου 46η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο,. και των διατάξεων της (η) σχετικής απόφασης.

7. Άρδευση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου της ΕΕΛ, µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα χωρίς την απαιτούµενη άδεια ή τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. κατά τα παράβαση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β 2011) όπως τροπ. και ισχύει και κατά παράβαση του όρου 32η παύλα της παραγράφου (δ) της Α.Ε.Π.Ο..

Το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται ως εξής:
Παράβαση 1η: τρεις χιλιάδες εξακόσια (3,600) ΕΥΡΩ
Παράβαση 2η: χίλια οκτακόσια (1,800) ΕΥΡΩ
Παράβαση 3η: τρεις χιλιάδες (3,000) ΕΥΡΩ
Παράβαση 4η: επτά χιλιάδες πεντακόσια (7,500) ΕΥΡΩ
Παράβαση 5η: επτά χιλιάδες πεντακόσια (7,500) ΕΥΡΩ
Παράβαση 6η: τρεις χιλιάδες (3,000) ΕΥΡΩ
Παράβαση 7η: τρεις χιλιάδες εξακόσια (3,600) ευρώ

Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή. 

Η προσφυγή, όσον αφορά στην νοµιµότητα της έκδοσης της απόφασης, απευθύνεται στον Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας / ∆/νση ∆ιοίκησης / Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 351 00 Λαµία), εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (Α.Π. 74895//30-12-2010) και 15 (Α.Π. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών / ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.. Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή στο διοικητικό 3 πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ. 3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999, άρθρο 66, παρ.1). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...