Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Σύλλογος Συνταξιούχων Δήμου Καρύστου: Δεν πάει άλλο!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε τη Δευτέρα 3/10/2016 με θέμα το κάλεσμα για την οργάνωση της πάλης και την Πρόταση Νόμου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχει συνταχτεί με πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών: Οικοδόμων, Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος-Τροφίμων-Ποτών, Εργαζομένων στο Φάρμακο, Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος, Λογιστών, Εργαζομένων Τύπου και Χάρτου, Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την υπογραφή του καλέσματος για την οργάνωση της πάλης και της Πρότασης Νόμου.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί απανωτές μειώσεις από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις και από την σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ. Συνέχεια μπαίνουν σε εφαρμογή ψηφισμένοι νόμοι, που κάθε μήνα μειώνουν και άλλο το εισόδημα μας.

Δεν πάει άλλο!

Η πρόταση νόμου που έχουν συντάξει Ομοσπονδίες εργαζομένων από διάφορους κλάδους και έχουν συνυπογράψει 400 περίπου συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα (Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία) εκφράζει αυτό που έχουμε σήμερα ανάγκη όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή την:

Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Η πρόταση νόμου αφορά επίσης όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δηλαδή τα παιδιά και τα εγγόνια μας και προβλέπει:
  • Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
  • Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ΕΥΡΩ ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο.
  • Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους, αλλά και τους εργαζόμενους της περιοχής μας να υποστηρίξουν την πρόταση νόμου, να συμμετάσχουν μαζικά στον αγώνα για την άμεση αποκατάσταση των απωλειών από την κρίση. Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Καλούμε τους Συλλόγους και τα Σωματεία της περιοχής μας να συνυπογράψουν το κάλεσμα αγώνα και την πρόταση νόμου για τις ΣΣΕ.

Απέναντι στην έναρξη των νέων «διαπραγματεύσεων» κυβέρνησης - κουαρτέτου για νέες περικοπές, προτάσσουμε τις δικές μας ανάγκες, οργανώνουμε τον αγώνα μας. Τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη οι Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία που συνυπογράφουμε το κάλεσμα αγώνα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οργανώνουμε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα και καταθέτουμε στα κοινοβουλευτικά κόμματα – πλην της Χρυσής Αυγής – την Πρόταση Νόμου για τις ΣΣΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Κάρυστος 3/10/2016
ΤΟ
Σχέδιο Νόμου
Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Άρθρο 1
Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης
που καλύπτουν τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την
ειδικότητά τους και εφόσον αυτές ελλείπουν από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές
οργανώσεις και τον εργοδότη.

Άρθρο 2
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 4024/2011, καταργείται
και αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας
έχουν: α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, όλων των
βαθμίδων, στο πεδίο της δραστηριότητάς τους».
β. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου 6 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 4 του ν. 4024/2011, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη
νομιμοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των
καταστατικών τους».

Άρθρο 3
Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Το άρθρο 7 του ν. 1876/1990, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από ρυθμίσεις
συλλογικών συμβάσεων, είναι επικρατέστεροι, εφόσον παρέχουν μεγαλύτερη προστασία
στους εργαζόμενους.
β. Όροι εργασίας συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για
τους εργαζόμενους, υπερισχύουν των νόμων
γ. Οι κανονιστικοί όροι της σ.σ.ε. έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ».

Άρθρο 4
Δέσμευση.
Το άρθρο 8 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει μετά και την αντικατάσταση του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 με την υποπερ. ΙΑ 11 εδ. 1, 2α του ν. 4093/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους
ελάχιστους μισθολογικούς και λοιπούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους
εργαζόμενους όλης της χώρας.
β. Οι κλαδικές, οι επιχειρησιακές και οι εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές
συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν επιτρέπεται να περιέχουν δυσμενέστερους όρους
εργασίας, για τους εργαζόμενους, από τους όρους της εθνικής γενικής συλλογικής
σύμβασης εργασίας.
Στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους ΟΤΑ.
γ. Οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας όλων των κατηγοριών και
βαθμίδων, δεσμεύουν όλους τους εργαζόμενους και όλους τους εργοδότες, που
εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος της κάθε συλλογικής σύμβασης, ανεξάρτητα αν είναι μέλη ή
όχι των συνδικαλιστικών οργάνων ή οργανώσεων, που συνήψαν τη συγκεκριμένη
συλλογική σύμβαση εργασίας».

Άρθρο 5
Συρροή.
Το άρθρο 10 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει μετά και την προσθήκη εδαφίου με το
άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Αν μια σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές
συμβάσεις εργασίας, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.
β. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, υπερισχύει, σε
περίπτωση συρροής, με ομοιοεπαγγλεματική συλλογική σύμβασης εργασίας, εκτός εάν η
ομοιοεπαγγελματική είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους».

Άρθρο 6
Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Οι όροι των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την
υπογραφή νέας αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης εργασίας, χωρίς κανένα χρονικό
περιορισμό. Καμιά σ.σ.ε. δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να έχει διάρκεια μικρότερη του
έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιπτώσεις 2 και 3 του ν. 1876/90.

Άρθρο 7
Διαιτησία.
Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων ή αποτυχίας της μεσολάβησης,
οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, για τον καθορισμό
όλων των όρων παροχής εργασίας.

Άρθρο 8
Επαναφορά σε ισχύ συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ήταν σε ισχύ στις 29.2.2012
(ημερομηνία δημοσίευσης της Π.Υ.Σ. 6/2012), εφόσον αυτές έχουν λήξει, επανέρχονται σε
ισχύ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 9
Επαναφορά κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθού του
νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη ανέρχεται στο ποσό των 751 ευρώ και του
ημερομισθίου στο ποσό των 33.57 ευρώ, μικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, καθώς
επίσης και κάθε άλλη αντίθετη, στην προηγούμενη παράγραφο, διάταξη, τυπικού ή
ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης,
καταργείται. Για όσους έχουν προϋπηρεσία αναγνωρίζονται 3 τριετίες για τους
υπαλλήλους και 6 τριετίες για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο κατά τα ποσοστά που
ίσχυαν πριν την εφαρμογή των παραπάνω νόμων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο 10
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης.
α. Οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης λαμβάνουν επιδόματα Πάσχα και άδειας, ανερχόμενα το καθένα στο μισό της
μηνιαίας χορηγούμενης σύνταξης. Επίσης οι πιο πάνω συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα
Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό της μηνιαίας χορηγούμενης σύνταξης.
β. Επαναχορηγούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας,
που καταργήθηκαν και αφορούν υπαλλήλους, μισθωτούς και λειτουργούς του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ καθώς και τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της
ΕΛ.ΑΣ, του πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος.
Το επίδομα Χριστουγέννων ανέρχεται στο ύψος των μηνιαίων αποδοχών και τα
επιδόματα Πάσχα και άδειας στο ύψος του μισού των μηνιαίων αποδοχών, το καθένα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 11
Κατάργηση ελαστικών σχέσεων εργασίας.
α. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, που προβλέπει καθιέρωση μερικής
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υφιστάμενες
σχέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης μετατρέπονται, αυτοδικαίως, σε συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.
β. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, που θεσμοθετεί την εκ περιτροπής εργασία.
γ. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας.
δ. Καταργούνται οι διατάξεις νόμων, που αναφέρονται στις εταιρίες προσωρινής
απασχόλησης (ενοικίασης εργαζομένων). Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι
εργαζόμενοι των πιο πάνω εταιριών, που απασχολούνται σε άλλους (έμμεσους
εργοδότες), θεωρείται, αυτοδικαίως, ότι συνδέονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου, με τους έμμεσους αυτούς εργοδότες.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις.
Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης, αντίθετη προς τις
διατάξεις της παρούσας, καταργείται, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων, για τους
εργαζόμενους, διατάξεων, που περιέχονται σε νόμο, κανονιστική πράξη της διοίκησης,
συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, στις επιμέρους διατάξεις της,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα Ιούνιος 2016
Οι προτείνοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...