Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Δήμος Καρύστου: Δε μπορούμε να σηκώσουμε άλλο φορτίο - Καλούμε τους δημότες του Δήμου μας να στηρίξουν κάθε διαμαρτυρία

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρύστου για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού και ανεμογεννητριών στην περιοχή Λιβαδάκι - Λυκόρεμα

Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε δια ζώσης σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5246/22-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/10. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 . Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄. 

Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης του παρακάτω έκτακτου θέματος: 

«Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του τέως Δημοτικού Συμβούλου Βενιζέλου Δημητρίου», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή του. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση του παραπάνω έκτακτου θέματος. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53/2024 

ΘΕΜΑ: 1ο 
«Λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού και ανεμογεννητριών στην περιοχή Λιβαδάκι - Λυκόρεμα». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την πρόσφατη έγκριση εγκατάστασης ανεμολογικού ιστού και την επικείμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή Λιβαδάκι – Λυκόρεμα και ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να τοποθετηθούν. 

Ο Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε το Σώμα για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά της εγκατάστασης του ανεμολογικού ιστού την Τετάρτη 15 Μαΐου στην Χαλκίδα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Σφυρίδης Ευάγγελος αφού τόνισε την οπτική και ηχητική όχληση από τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα πρότεινε τις εξής ενέργειες: «1. 

Ο Δήμος να αναλάβει να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τους κατοίκους της Καρύστου και της ευρύτερης περιοχής με στόχο να αποτραπεί το έργο. 

2. Να οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μια Συντονιστική Επιτροπή που θα αποτελείται από το Δήμαρχο, έναν Δημοτικό Σύμβουλο από κάθε παράταξη και τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συλλόγους της περιοχής μας όπου να διοργανώσει τον αγώνα π.χ. φυλλάδια, αφίσες, ενημέρωση κλπ. 

3. Ο Δήμος να διαμαρτυρηθεί στους θεσμικούς εκπροσώπους της Εύβοιας και της κεντρικής κυβέρνησης κάνοντας γνωστή τη θέληση του ίδιου και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας να μην δεχτεί το συγκεκριμένο έργο που θα επιβαρύνει με μη αναστρέψιμες συνέπειες τον τόπο μας και να τους ζητηθεί να πάρουν ξεκάθαρη θέση. 

4. Να προγραμματιστεί άμεσα ραντεβού στο ΥΠ.Π.ΕΝ. με εκπροσώπους του Δήμου και τους βουλευτές Ευβοίας. 

5. Ο Δήμος να συμμετάσχει στους πρόσθετους λόγους που προτίθεται να καταθέσει στο ΣτΕ ο Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. με δικηγόρο τον κ. Κουτσούκο Γεώργιο σε συνέχεια της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Δήμος Καρύστου με δικηγόρο τον κ. Πάνο Φωκά. 

6. Για την υποστήριξη του νομικού αγώνα με επιχειρήματα και την διερεύνηση των συνεπειών προτείνουμε τρεις σημαντικές και κατεπείγουσες ενέργειες: 

- Ο Δήμος να ζητήσει από την ΕΦΑ Ευβοίας (Εφορεία Αρχαιοτήτων) επανεξέταση των αρχαιολογικών στοιχείων σε σχέση με το σύνολο των ΑΣΠΗΕ και των συνοδών έργων της εταιρείας Αίολος με βάση το υπόμνημα του ΣΠΠΕΝΚ καθώς επίσης να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία για εντοπισμό αρχαιολογικών θέσεων καθότι όλη η περιοχή είναι γεμάτη με αρχαιολογικά ευρήματα που δυστυχώς δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. 

3 - Να χρηματοδοτήσει ο Δήμος μια υδρολογική και γεωλογική μελέτη των επιπτώσεων που θα έχουν οι τεράστιες α/γ στα νερά και το γεωλογικό υπόβαθρο καθότι κάθε α/γ απαιτεί 1.500 κυβικά μπετό με βάρος χιλιάδων τόνων. - Να χρηματοδοτήσει ο Δήμος μια μελέτη της ακουστικής όχλησης που θα έχουν οι κάτοικοι στο Λυκόρεμα – Λιβαδάκι καθώς και οι κάτοικοι της Καρύστου. 

Σημειώνουμε ότι μια ανάλογη μελέτη έγινε για τους οικισμούς Δηλίσου και Νημποριού με ιδιωτική πρωτοβουλία». 

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς Δημήτρης δήλωσε τα εξής: «Η προσπάθεια εγκατάστασης του ανεμολογικού ιστού στη θέση Κούρμαλη στο Λυκόρεμα, ως πρώτο βήμα για την εγκατάσταση ενός ακόμα αιολικού πάρκου στην περιοχή μας και μάλιστα μια ανάσα από την Κάρυστο είναι άλλο ένα επεισόδιο της «πράσινης ανάπτυξης». 

Πλέον και οι πιο διστακτικοί στην περιοχή μας έχουν καταλάβει ότι η λεγόμενη «πράσινη μετάβαση» δεν αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχει καμιά σχέση με την εξασφάλιση επαρκούς και φθηνού ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά, με τις πολλές και καλές θέσεις εργασίας. 

Αφορά μόνο τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων που έχουν γεμίσει με 700 περίπου ανεμογεννήτριες το δήμο μας και τώρα θέλουν να εγκαταστήσουν και τις επικίνδυνες μπαταρίες. 

Προτείνουμε το δημοτικό συμβούλιο να υιοθετήσει το παρακάτω ψήφισμα και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για να μη τοποθετηθούν άλλες ανεμογεννήτριες στο δήμο μας με πρώτο σταθμό την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για την εγκατάσταση του ανεμολογικού ιστού στη θέση Κούρμαλη στο Λυκόρεμα, στις 15 Μαΐου, στα δικαστήρια Χαλκίδας. 

«Το δημοτικό συμβούλιο χαιρετίζει την κινητοποίηση των κατοίκων του δήμου μας για την αποτροπή της εγκατάστασης ανεμολογικού ιστού στη θέση Κούρμαλη στην περιοχή ΛυκόρεμαΛιβαδάκι. Κινητοποίηση στην ποια άλλωστε και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν. 

Τονίζουμε άλλη μια φορά πως το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου είναι αντίθετο στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή Λυκόρεμα – Λιβαδάκι καθώς και σε κάθε άλλη περιοχή του Δήμου Καρύστου. 

Ο Δήμος Καρύστου έχει ήδη περίπου 700 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες, αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά δήμο σε εγκατεστημένη ισχύ αιολικών. 

Δε μπορούμε να σηκώσουμε άλλο φορτίο! 

Ιδιαίτερα οι συγκεκριμένες θηριώδεις ανεμογεννήτριες (συνολικό ύψος 180 μ.) σχεδιάζεται να εγκατασταθούν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές όπως το Λυκόρεμα και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί «Ερωδιός» και ΟΣΜΑΕΣ και παράλληλα θα αποτελέσουν πλήγμα στην τουριστική δραστηριότητα δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνολικά της περιοχής. 

Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου δε θα επιτρέψει την εγκατάσταση του συγκεκριμένου και άλλων αιολικών πάρκων.

Καλούμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο Ενέργειας και κάθε αρμόδιο φορέα να βάλει τέρμα την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου. 

Καλούμε τους δημότες του Δήμου μας να στηρίξουν κάθε διαμαρτυρία στην παραπάνω κατεύθυνση με πρώτο σταθμό την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το αιολικό πάρκο στην περιοχή Λυκόρεμα-Λιβαδάκι, στις 15 Μάη, στα Δικαστήρια Χαλκίδας»

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Φωτεινού Μαρία δήλωσε ότι θα βοηθήσει να είναι πολλά άτομα στο δικαστήριο, και πρότεινε ο Δήμος να ναυλώσει λεωφορείο/α για την Χαλκίδα. Δήλωσε επίσης ότι αναλαμβάνει μέχρι 10/5 να ενημερώσει για το πόσα άτομα θα έρθουν από την Δ.Ε. Στυρέων. 

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία είπε ότι υπάρχουν όρια ανοχής της τοπικής κοινωνίας στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Δήμο μας και ότι με την εγκατάσταση πάρκου ανεμογεννητριών στη περιοχή Λυκόρεμα- Λιβαδάκι αυτά πλέον παραβιάζονται κατάφορα και επικίνδυνα. 

Ζήτησε, αν είναι δυνατόν και πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, συνάντηση εκπροσώπων της δημοτικής αρχής με τον Υπουργό ΥΠΕΝ, τους βουλευτές του Νομού, την Περιφερειακή Αρχή Στερεάς Ελλάδας και τη ΡΑΕ για την 4 διευθέτηση του ζητήματος που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. 

Σε επίπεδο νομικών ενεργειών είπε ότι επειδή η εταιρεία κάνει κατάχρηση των νομοθετικών ευεργετημάτων για τις στρατηγικές επενδύσεις στην Πράσινη Ανάπτυξη, θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα νομικά περιθώρια φτάνοντας, αν χρειαστεί, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Είπε επίσης ότι ο Δήμος Καρύστου, ως ο μοναδικός Δήμος που πλήττεται τόσο πολύ από την ανεξέλεγκτη και άναρχη τοποθέτηση ανεμογεννητριών αλλά και της ιδιοκτησίας, θα έπρεπε ήδη να είχε ασκήσει πιέσεις αλλά και ένδικα μέσα κατά του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ όπως και άλλοι Δήμοι. 

Τόνισε ότι αντί να στρεφόμαστε κατά κάθε εταιρείας χωριστά, η προσπάθεια τροποποίησης κανονισμού της ΡΑΕ ίσως είναι η πιο σημαντική ενέργεια, αφού η ΡΑΕ αδειοδοτεί την εγκατάσταση αρχικά των ανεμολογικών ιστών και ακολούθως των ανεμογεννητριών. 

Η Δημ. Σύμβουλος κ. Γάσπαρη Αλεξάνδρα ζήτησε ο Δήμος με κάθε τρόπο και μέσω της ιστοσελίδας να ενημερώσει τους δημότες ώστε να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση που θα γίνει την 15η Μαΐου στα δικαστήρια στη Χαλκίδα. 

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος ζήτησε οι φορείς να κλείσουν τα καταστήματα του Δήμου στις 15 Μαΐου για να μπορέσει ο κόσμος να συμμετέχει μαζικά στην κινητοποίηση στη Χαλκίδα. 

Ακολούθως ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι χρειάζεται διεκδίκηση – λογική και συνεργασία από όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη ανάπτυξη και τόνισε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι σημαντική και καθοριστικής σημασίας.

 Παράλληλα ενημέρωσε το Σώμα πως πρότεινε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου είναι μέλος, να προωθήσει ρύθμιση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων κατά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, γιατί πλέον δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. 
Ο Δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο καθώς και φορείς και δημότες να συμμετέχουν στις 15 Μαΐου στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της εγκατάστασης του ανεμολογικού ιστού στην περιοχή Λιβαδάκι – Λυκόρεμα στα δικαστήρια στη Χαλκίδα. 

2. 
Ο Δήμος να αποστείλει την απόφαση του ΔΣ και να διαμαρτυρηθεί στους θεσμικούς εκπροσώπους της Εύβοιας και της κεντρικής κυβέρνησης κάνοντας γνωστή τη θέληση του ίδιου και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας να μην δεχτεί το συγκεκριμένο έργο που θα επιβαρύνει με μη αναστρέψιμες συνέπειες τον τόπο μας και να τους ζητηθεί να πάρουν ξεκάθαρη θέση. 

3. 
Ότι γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου και μπορούν να εφαρμοστούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...