Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Συνεδριάζει την τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου Καρύστου

Η τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 3η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου Προέδρου του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ».

2. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ».

3. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι. Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

4. Τριμηνιαία Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2022 του ΝΠΔΔ «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ».

5. Τριμηνιαία Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2022 του ΝΠΔΔ «ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

6. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 του Δήμου Καρύστου.

7. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2022 του Δήμου Καρύστου.

8. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη και υποβολή Απόψεων – Αντιρρήσεων του Δήμου Καρύστου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της από Νοεμβρίου 2022 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εταιρείας «DMX ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΡΙΖΑ Μ.Ε.Π.Ε.».

9. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του Δήμου Καρύστου κατά των με αρ. 1675-1682/2022 αποφάσεων Προέδρου ΡΑΕ που αφορούν την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.».

10. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υπόθεση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND στην Κάρυστο.

11.Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στο Δ.Δ. Στύρων».

12.Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μύλων, Αετού και Καλυβίων περί οργάνωσης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023.

13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις εντός οικισμού Αλμυροποτάμου».

14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμών Νέων Στύρων, Στύρων Δήμου Καρύστου».

15.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καρύστου ΔΕ Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου (Α Φάση)».

16.Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα Διαμόρφωσης Χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου - Έργα Διαμόρφωσης ΣΜΑ».

17. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11β του ν.4412/2016).

18. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11δ του ν.4412/2016).

19. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων.

20. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

21. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων ή κινητών πραγμάτων προς εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση. 22. Ορισμός μελών Επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων. 23. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

24. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων επί των καταστημάτων και των επιχειρήσεων του Δήμου Καρύστου.

25. Ορισμός μελών Επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων υλικών. 26. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και καθορισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων προς έλεγχο.

27. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών.

28. Ορισμός μελών Επιτροπής Κτιριολογικών Ελέγχων.

29. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Καλυβίων.

30. Διαγραφή Τελών Ύδρευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και τηλεφώνου και η συζήτηση και ψηφοφορία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω skype) σύμφωνα με της διατάξεις του αρ. 78 του ν. 4954/22.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...