Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Το νέο προεδρείο και τα μέλη Επιτρόπων που εξελέγησαν στο Δήμο Καρύστου

Συνεδρίασε χθες  Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβών σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής και  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σύμφωνα με την ακριβές απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η διαδικασία εκλογής Προεδρείου και των μελών Επιτρόπων που ακολουθήθηκε είχε ως εξής:

Ο Προεδρεύων της συνεδρίασης κ. Βόσσος Αλκιβιάδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος και του Δημάρχου κ. Ραβιόλου Ελευθερίου, εισηγείται το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το Σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος.

Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ομόφωνα η ανωτέρω διαδικασία να είναι φανερή.

Εκλογή Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 6-3-2017 έως 31-8-2019, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. Για να εκλεγεί ο προταθείς Δημοτικός Σύμβουλος στο αξίωμα του Προέδρου , Αντιπροέδρου και Γραμματέα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν γίνει αυτό διενεργείται και δεύτερη ψηφοφορία κατά την οποία οι υποψήφιοι πρέπει και πάλι να συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν γίνει αυτό τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη της πλειοψηφίας των παρόντων.

Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (ομόφωνα) ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βόσσος Αλκιβιάδης με δεκατρείς (13) ψήφους και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου (18 υπέρ , 1 λευκό), οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της (ομόφωνα) ο κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος με πέντε (5) ψήφους και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο
αξίωμα.

Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου (18 υπέρ , 1 λευκό), οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποδείχθηκε υποψήφιος από την ελάσσονα μειοψηφία και έτσι από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της (ομόφωνα) ο κ. Οικονόμου Γεώργιος με πέντε (5) ψήφους και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου (18 υπέρ , 1 λευκό), οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 6-3-2017 έως 31-8-2019, όπως παρακάτω:

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βόσσος Αλκιβιάδης
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Γεώργιος

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 6-3-2017 έως 31-8-2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή, δηλαδή δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω φανερή διαδικασία (που συμφωνήθηκε ομόφωνα) από τους Συμβούλους της μειοψηφίας . 

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας για την Οικονομική Επιτροπή που εκλέχθηκαν με την απόλυτη πλειοψηφία (ομόφωνα με 6 ψήφους) του συνόλου των μελών της μειοψηφίας, ήτοι:

α. υποψήφιοι τακτικοί οι :
- κ. Κιούκη Μαρία
- κ. Οικονόμου Γεώργιος

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι :
- κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
- κ. Σταθάκος Ιππόλυτος

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως με επιστολή της στο Προεδρείο η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία έθεσε υποψηφιότητα για αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
- κ. Γκιβίσης Ζαφείρης
- κ. Ζαφείρης Αθανάσιος
- κ. Παναγιώτου Κωνσταντίνος
- κ. Ζέμπης Ευάγγελος

για αναπληρωματικά μέλη τρία (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
- κ. Τούρλα Γεωργία
- κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
- κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο ( 2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω μυστικής ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα όλοι έλαβαν δεκαοκτώ (18) ψήφους υπέρ και ένα (1) λευκό και ισοψήφισαν.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ισοψηφία διενέργησε κλήρωση κατά την οποία καθορίστηκε η σειρά εκλογής ως εξής:

Από την πλειοψηφία τακτικά μέλη:
1. κ. Γκιβίσης Ζαφείρης
2. κ. Ζαφείρης Αθανάσιος
3. κ. Παναγιώτου Κωνσταντίνος
4. κ. Ζέμπης Ευάγγελος

Από την μειοψηφία τακτικά μέλη:
1. κ. Κιούκη Μαρία
2. κ. Οικονόμου Γεώργιος

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

Μετά το πέρας της αναφερόμενης μυστικής ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα όλοι έλαβαν δεκαοκτώ (18) ψήφους υπέρ και ένα (1) λευκό και ισοψήφισαν.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ισοψηφία διενέργησε κλήρωση κατά την οποία καθορίστηκε η σειρά εκλογής ως εξής:

Από την πλειοψηφία αναπληρωματικά μέλη:
1. κ. Τούρλα Γεωργία
2. κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
3. κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία

Από την μειοψηφία αναπληρωματικά μέλη:
1. κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
2. κ. Σταθάκος Ιππόλυτος

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 6-3-2017 έως 31-8-2019 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. κ. Γκιβίσης Ζαφείρης
2. κ. Ζαφείρης Αθανάσιος
3. κ. Παναγιώτου Κωνσταντίνος
4. κ. Ζέμπης Ευάγγελος
5. κ. Κιούκη Μαρία
6. κ. Οικονόμου Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:
κ. Τούρλα Γεωργία
κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία
κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
κ. Σταθάκος Ιππόλυτος

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μετά την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 6-3-2017 έως 31-8- 2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή, δηλαδή δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως με επιστολή του στο Προεδρείο ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παλαμίδης Γεώργιος έθεσε υποψηφιότητα για τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μήττας Δημήτριος έθεσε υποψηφιότητα για αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε η παραπάνω φανερή διαδικασία (που συμφωνήθηκε ομόφωνα) από τους Συμβούλους της μειοψηφίας .

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν με την απόλυτη πλειοψηφία (ομόφωνα με 6 ψήφους) του συνόλου των μελών της μειοψηφίας, ήτοι:

α. υποψήφιοι τακτικοί οι :
- κ. Οικονόμου Γεώργιος
- κ. Παλαμίδης Γεώργιος

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι :
- κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
- κ. Μήττας Δημήτριος

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:

- κ. Κανέλλου - Χουντάση Μαρία
- κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
- κ. Γκεμίσης Ιωάννης
- κ. Κεφαλάς Ευάγγελος
για αναπληρωματικά μέλη τρία (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
- κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία
- κ. Γιαννακάρης Κωνσταντίνος
- κ. Διγαλέτος Κωνσταντίνος

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο ( 2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της παραπάνω μυστικής ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα όλοι έλαβαν δεκαοκτώ (18) ψήφους υπέρ και ένα (1) λευκό και ισοψήφισαν.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ισοψηφία διενέργησε κλήρωση κατά την οποία καθορίστηκε η σειρά εκλογής ως εξής:

Από την πλειοψηφία τακτικά μέλη:
1. κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία
2. κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
3. κ. Γκεμίσης Ιωάννης
4. κ. Κεφαλάς Ευάγγελος

Από την μειοψηφία τακτικά μέλη:
1. κ. Οικονόμου Γεώργιος
2. κ. Παλαμίδης Γεώργιος

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης μυστικής ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα όλοι έλαβαν δεκαοκτώ (18) ψήφους υπέρ και ένα (1) λευκό και ισοψήφισαν.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ισοψηφία διενέργησε κλήρωση κατά την οποία καθορίστηκε η σειρά εκλογής ως εξής:

Από την πλειοψηφία αναπληρωματικά μέλη:
1. κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία
2. κ. Γιαννακάρης Κωνσταντίνος
3. κ. Διγαλέτος Κωνσταντίνος

Από την μειοψηφία αναπληρωματικά μέλη:
1. κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
2. κ. Μήττας Δημήτριος

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 6-3-2017 έως 31-8-2019 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. κ. Κανέλλου - Χουντάση Μαρία
2. κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
3. κ. Γκεμίσης Ιωάννης
4. κ. Κεφαλάς Ευάγγελος
5. κ. Οικονόμου Γεώργιος
6. κ. Παλαμίδης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία
2. κ. Γιαννακάρης Κωνσταντίνος
3. κ. Διγαλέτος Κωνσταντίνος
4. κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
5. κ. Μήττας ΔημήτριοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...