Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου,
βάσει των διατάξεων του άρθ. 161 του Ν.3584/2007

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (φεκ Ά 87 /07.06.2010) για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου».

2) Τις διατάξεις του άρθ. 161 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ( φεκ Ά 143/28-06-2007 ) για τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων.

3) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου

4) Την ανάγκη συντονισμού των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους , σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Tα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση ,υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 , στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

Γ) Εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και γνώσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με Απόφαση του Δημάρχου , που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. (αρ. 161 του Ν. 3584/2007)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, θα κατατίθενται μέχρι την 5-10-2016 στο γραφείο του πρωτοκόλλου της έδρας του Δήμου, Ταχ. Δ/νση Παπανικολάου 15 , Ταχ. Κωδ. 34500 τηλ. 2223350206 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία (5) πέντε  ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Η παρούσα  να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (με αποδεικτικό ) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπουραντάς Αθανάσιος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Δ/ΚΑ
1.  Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Τίτλο Σπουδών
4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Α΄μέρους του Ν. 3584/07 και την επικαλούμενη εμπειρία με αποδεικτικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...