Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς

Καλείστε στην 9η / 2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου  2018 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, στη  Λαμία με: 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α» - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

2.    Επίσημη παραλαβή της εισήγησης της Ομάδας Τεκμηρίωσης, με Συντονιστή τον καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση, για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός επόμενων βημάτων.

3.    Ανακοινώσεις.
                                                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                     της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...