Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Χαλκίδας, Λίµνης, Μαντουδίου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ηµερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων:


3 ΔΕ Εσωτερικής Εκµετάλλευσης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 71/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, σε µία από τις ακόλουθες Μονάδες Ταχυδροµικού Έργου:

1. Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙ∆Α. Τηλ. 22210-82111. Υπεύθυνος : κ. Χονδρός Νικόλαος.

2. Κατάστηµα Λίµνης, Αγίας Τριάδος 7, 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τηλ. 22270-31216 Υπέύθυνος: κ. Ανδρέου Ιωάννης.

3. Κατάστηµα Μαντουδίου, Αθανασίου ∆ιάκου 9, 340 04 ΜΑΝΤΟΥ∆Ι. Τηλ. 22270-22434 Υπεύθυνος: κ. Λάµπρου Μιχαήλ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...