Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

''Ειδικό Σύμβουλο'' ψάχνει ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας

Μία θέση ειδικού συμβούλου κατηγορίας ΠΕ προκηρύσσει η ΠΕ Εύβοιας για την πλήρωση κενού που άφησε η παραίτηση μέχρι πρότινος συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Φάνη Σπανού.
Η θέση είναι με έδρα τη Χαλκίδα και η θητεία λήγει αυτοδικαίως με τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες

Εξαίρεση: ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.152/2000). Επίσης α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα(1) έτος από την απόκτησή της και β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.

Εξαίρεση: δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυµα.

3. Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συµπαράσταση.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

5. Να µην απολύθηκαν από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζόµενου αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

6. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αλλοδαπής.

7. Να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο αλλοδαπής.

8. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

9. Να έχουν γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένου, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

10. Να έχουν τριετή,τουλάχιστον, εργασιακή εµπειρία σε φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Για την πρόσληψη θα εκτιµηθούν περαιτέρω :

• Η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής.

• Η γνώση στο ευρύτερο αντικείµενο των πολιτικών επιστηµών, σε θέµατα διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Λ.ΧΑΪΝΑ 93/ΧΑΛΚΙ∆Α Τ.Κ.34 100 (∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) Υπόψιν: κ.Γούναρη Ευαγγελία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...