Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ Αυλώνος.Αναλυτικά

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 176/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ Αυλώνος, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτες γενικών καθηκόντων20Δεν απαιτούνται άλλα  τυπικά προσόντα
(παρ. 2 του άρθ 5  του Ν. 2527/97)
Έως 5 ημερομήσθια ανα μήνα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους, -στην οποία θα αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθ. Μητρώου ΙΚΑ- πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και την φυσική κατάσταση για την εκτέλεση εργασιών γενικών καθηκόντων
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής τους κατάστασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στο Αλιβέρι (Δ/νση: Παπανικολάου 15 τηλ: 2223350216) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαβασιλείου και στην Τ.Κ Αυλώνος (αρμόδιος για την παραλαβή ο υπάλληλος κ. Καρόζης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπουραντάς Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...